Skip to content

Telefon: +31.647310776 Whatsapp: +31.647310776


Menu


ALGEMENE VOORWAARDEN

Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu is een privéonderneming opgericht volgens Nederlands recht, met als doel het uitoefenen van juridische activiteiten. Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu is gevestigd in Rotterdam.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door ons advocatenkantoor worden aanvaard en op alle andere activiteiten van het kantoor.
Door een opdracht te verlenen aan advocaat Raluca Pocovnicu, verklaart de cliënt uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

De juridische relatie tussen de cliënt en Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu is onderworpen aan het Nederlands recht.
De uitvoering van de opdracht door de advocaat geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het inschakelen van derden die geen deel uitmaken van de organisatie en zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, overleggen met de cliënt bij de selectie van deze derden. Deze algemene voorwaarden zijn ook ten gunste van elke derde die betrokken is bij de uitvoering van een opdracht, of die in dienstverband is of aansprakelijk kan zijn in verband daarmee. De kosten verbonden aan het inschakelen van derden zullen aan de cliënt worden doorberekend.
In uitzonderlijke situaties waarin advocaat Pocovnicu Raluca afwezig moet zijn op zijn advocatenkantoor (bij ziekte of andere urgente situaties), zal zijn juridische werkzaamheid worden overgenomen door zijn collega, advocaat Pocovnicu George Bogdan.

Alles wat advocaat Raluca Pocovnicu tijdens de relatie met zijn cliënt te weten komt, valt onder de geheimhoudingsplicht. Advocaat Raluca Pocovnicu zal alle nodige maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en het geheim tijdens de uitvoering van de opdracht en daarna te bewaren. Desalniettemin geeft de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, toestemming voor het gebruik van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen voor communicatie, met name internet- en e-mailtoepassingen. Het gebruik hiervan is voor risico van de cliënt, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.

HONORARIUM EN FACTURERING

Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu werkt niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien de cliënt gebruik wenst te maken van gesubsidieerde rechtsbijstand, adviseren wij om contact op te nemen met een ander advocatenkantoor dat op deze basis werkt.
Het honorarium kan globaal worden vastgesteld voor elke opdracht of op basis van gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toegepaste tarieven.
De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de factuurdatum. Als de factuur niet op tijd wordt betaald, heeft Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu het recht om wettelijke rente in rekening te brengen zonder verdere kennisgeving van wanbetaling. Een voorschot kan te allen tijde worden gevraagd voor uitgevoerde of nog uit te voeren werkzaamheden.
Wanneer een uurtarief wordt overeengekomen, ontvangt de cliënt bij het indienen van een factuur een specificatie van de gewerkte uren, afgerond op eenheden van 6 minuten, waar mogelijk. Als er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de cliënt in principe de specificatie samen met de eindfactuur. Een tussentijdse urenstaat wordt op verzoek aan de cliënt verstrekt.
Juridische diensten kunnen worden opgeschort als de voorschotfactuur niet wordt betaald. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor het innen van facturen zijn voor rekening van de cliënt.
Activiteiten van advocaat Raluca Pocovnicu, waarvoor facturen worden uitgegeven voor de uitvoering van de opdracht, omvatten:

 • het beheren van telefoongesprekken met de cliënt en/of anderen in het kader van de opdracht;
 • het beheren van ontvangen correspondentie, inclusief ontvangen e-mails;
 • het opstellen van verzonden correspondentie, ook e-mails;
 • het zoeken en bestuderen van doctrine en jurisprudentie;
 • het bestuderen van (proces)documenten en correspondentie ingediend door de cliënt, financiële documenten en alle andere documenten. Geschreven documenten omvatten ook elektronische bestanden;
 • het voeren van gesprekken binnen en buiten het kantoor;
 • deelname aan hoorzittingen;
 • het opstellen van processtukken;
 • bezoeken aan detentiecentra, politiebureaus en gevangenissen;
 • reistijden naar en van hoorzittingen;
 • gesprekken en afspraken buiten het kantoor, inclusief wachttijden bij rechtbanken, detentiecentra, politiebureaus, enz.

BEWAARTERMIJN

Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu bewaart documenten, bestanden en datadragers volgens wettelijk vastgestelde termijnen.
De bewaartermijn van dossiers (processtukken, anders dan schaduw stukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaar, gerekend vanaf de datum van het laatste bericht aan de cliënt of vanaf de datum van de definitieve kennisgeving van een rechterlijke beslissing waarnaar het werk verwijst. Financiële gegevens worden ten minste 7 jaar bewaard. Na het verstrijken van de termijn worden de bestanden vernietigd. De bewaartermijn kan alleen worden gewijzigd door een andere schriftelijke overeenkomst. Bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst wordt Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu na vijf jaar ontheven van de bewaarplicht.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing totdat ze worden gewijzigd en de betreffende wijziging schriftelijk aan de cliënt is meegedeeld. In elk geval heeft Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu het recht om de tarieven aan te passen per 1 januari van elk jaar. Mocht dit gebeuren, dan zal de cliënt zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Door een opdracht te verlenen aan Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu, geeft de cliënt toestemming aan het kantoor om persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst en de administratieve en managementtaken van Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu. Deze persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu en zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu wettelijk verplicht is dit te doen of door een gerechtelijk bevel.

Voor zover Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu persoonsgegevens verwerkt namens de cliënt, zal dit gebeuren in de hoedanigheid van gegevensverwerker, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De cliënt zal alle verplichtingen naleven die op hem rusten als verantwoordelijke in de zin van de AVG en UAVG voor deze gegevensverwerking en vrijwaart Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu tegen elke actie gebaseerd op het niet naleven van deze verplichtingen.

Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek en de implementatiekosten, evenals de risico’s die gepaard gaan met de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens.

Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu verwerkt de persoonsgegevens van haar cliënten en de personen die daar werken voor optimale dienstverlening en naleving van wettelijke verplichtingen. Voor meer informatie zie: https://pocovnicu-law.com/privacy-policy/ .