Skip to content

Telefon: +31.647310776 Whatsapp: +31.647310776


Menu

Privacyverklaring

1. Algemene informatie

Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu hecht veel waarde aan vertrouwelijkheid, beroepsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens. We respecteren uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een persoon. Zelfs gegevens die indirect informatie over een persoon kunnen onthullen, worden beschouwd als persoonsgegevens. Met deze verklaring implementeren we de informatieverplichting zoals uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor personen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt door Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu.

2. Verwerking Verantwoordelijke en communicatie

Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu verwerkt persoonsgegevens om diensten te leveren, diensten te verbeteren en persoonlijk met u te communiceren als betrokkene.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu verwerkt de hieronder genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, inclusief de uitvoering van een overeenkomst.
 • Het voeren van procedures (inclusief gerechtelijke procedures).
 • Het innen van vergoedingen.
 • Advies, bemiddeling en doorverwijzing.
 • Communicatie- en marketingactiviteiten.
 • Werving en selectie (sollicitatie).
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Gerechtvaardigd belang (anders).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu kan de volgende soorten persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het leveren van diensten:

 • Naam (zowel voornaam als achternaam) en titel.
 • Adres (zowel woonadres, registratie adres als postadres).
 • Geboortedatum, -plaats en -land.
 • Burger service nummer, burgerlijke staat en/of registratienummer in het gerechtelijk systeem.
 • Paspoort- en rijbewijs nummers.
 • Telefoon- en faxnummers.
 • E-mailadres.
 • Werkgerelateerde informatie (heden of verleden).
 • Inkomensgegevens.
 • Bankrekening Informatie.
 • Alle strafrechtelijke en detentiegegevens, inclusief strafrechtelijke voorgeschiedenis en detentie.
 • Gezondheidsinformatie, voor zover nodig voor adequate dienstverlening.
 • Rassen-, etnische origine-, politieke opvattingen, religie, filosofische overtuigingen, seksueel leven of vakbondslidmaatschap, voor zover nodig voor adequate dienstverlening.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu omdat ze vrijwillig door u zijn verstrekt, zijn verkregen bij het leveren van diensten, zijn verstrekt door derden (inclusief tegenpartijen) of bekend zijn geworden via openbare bronnen.

5. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende rechtsgronden zoals uiteengezet in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Wettelijke verplichting.
 • Uitvoering van een overeenkomst.
 • Toestemming van de betrokkene.
 • Gerechtvaardigd belang.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu deelt persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat nodig is om diensten te verlenen, waarbij tegelijkertijd de hierboven genoemde doeleinden en de wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid worden gerespecteerd. Dit kan onder meer het observeren van de praktijk door een andere advocaat omvatten, technische expertise leveren of een andere derde partij betrekken namens en in het belang van Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu. Persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt in het kader van procedures (inclusief gerechtelijke procedures) of correspondentie met een tegenpartij.
Met derde partijen die persoonsgegevens verwerken namens en in het belang van Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten om naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te waarborgen. Derde partijen die diensten verlenen als verwerking verantwoordelijken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit kan onder meer een accountant, notaris, raad voor rechtsbijstand of een andere derde partij omvatten die betrokken is bij een second opinion of een deskundigenrapport.

Persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden of verstrekt voor marketingdoeleinden.

7.Beveiliging van persoonsgegevens

Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu hecht bijzonder veel belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek. Als Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu diensten van derden, zoals een IT-dienstverlener, gebruikt, worden verwerkingsovereenkomsten gesloten om passende beveiligingsmaatregelen vast te stellen.

8. Bewaartermijn persoonsgegevens

Verwerkte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden van gegevensverwerking of volgens wettelijke voorschriften.

9. Rechten van betrokkenen met betrekking tot gegevensbescherming

Als u een verzoek wilt indienen voor toegang, correctie, beperking, bezwaar, gegevens portabiliteit of verwijdering van persoonsgegevens, of als u eerder verleende toestemming wilt intrekken, kunt u een dergelijk verzoek indienen via de contactgegevens op de website. U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw verzoek. Er kunnen situaties zijn waarin Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu niet kan reageren of volledig kan reageren op uw verzoek als betrokkene, bijvoorbeeld vanwege de vertrouwelijkheidseis van advocaten of wettelijke bewaartermijnen.

De hierboven genoemde verzoeken kunnen worden ingediend op het e-mailadres [email protected].

Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, dient u een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart met foto en identificatienummer met verwijderde doeleinden voor verificatie te verstrekken. Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu verwerkt alleen verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

10. Sociale media

Op de website van Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu (www.pocovnicu-law.com) kunnen knoppen en/of links worden opgenomen om webpagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken of op websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door u en via dergelijke derde partijen. Het gebruik van deze media is dan ook op eigen risico. Voordat u de diensten van derden gebruikt, wordt aanbevolen hun privacybeleid te lezen.

11.Wijziging van de privacyverklaring

Advocatenkantoor Raluca Pocovnicu behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in de privacyverklaring worden gepubliceerd op onze website. Raadpleeg regelmatig onze website, www.pocovnicu-law.com.

12. Vragen en contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met mevrouw Raluca Pocovnicu ([email protected]). De volledige contactgegevens van ons kantoor zijn beschikbaar op onze website, www.pocovnicu-law.com.