Skip to content

Telefon: +31.647310776 Whatsapp: +31.647310776


Menu

Kantoorklachtenregeling Cabinet de avocat Raluca Pocovnicu
(behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2. Toepassingsbereik
Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Cabinet de avocat Raluca Pocovnicu en de cliënt.

De advocaat Raluca Pocovnicu , draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3. Doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4. Informatie bij aanvang dienstverlening
Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

Artikel 5. Interne klachtprocedure
De klachtenfunctionaris (De advocaat Pocovnicu Raluca) handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. Advocaat Pocovnicu Raluca stelt de klager op de hoogte van de beslissing over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
In ieder geval dient de klacht binnen een redelijke termijn te worden opgelost.
Indien de klager niet tevreden is met de beslissing, kan hij/zij vervolgens contact opnemen met een mediator voor verdere afhandeling van de klacht.

Artikel 6.
Alle personen die betrokken zijn bij deze procedure moeten de vertrouwelijkheid respecteren tijdens het klachtenafhandelingsproces.
De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.